โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 0 0 2 1 32
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 0.00 % 5.41 % 2.70 % 86.49 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 1 0 9 3 0 51
ร้อยละ 1.56 % 0.00 % 14.06 % 4.69 % 0.00 % 79.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 3 0 9 5 1 83
ร้อยละ 2.97 % 0.00 % 8.91 % 4.95 % 0.99 % 82.18 %

101 : 3 , 0 , 9 , 5 , 1 , 83...2.97 , 0.00 , 8.91 , 4.95 , 0.99 , 82.18 = 18 : 17.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.82%

Powered By www.thaieducation.net