โรงเรียนวัดหนองเสือ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 11 6 3 2 0 59
ร้อยละ 13.58 % 7.41 % 3.70 % 2.47 % 0.00 % 72.84 %
ระดับประถมศึกษา
308
จำนวน(คน) 18 10 29 2 0 249
ร้อยละ 5.84 % 3.25 % 9.42 % 0.65 % 0.00 % 80.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 389 คน
จำนวน(คน) 29 16 32 4 0 308
ร้อยละ 7.46 % 4.11 % 8.23 % 1.03 % 0.00 % 79.18 %

389 : 29 , 16 , 32 , 4 , 0 , 308...7.46 , 4.11 , 8.23 , 1.03 , 0.00 , 79.18 = 81 : 20.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 389 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.82%

Powered By www.thaieducation.net