โรงเรียนวัดหนองดินแดง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 41
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 93.18 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 59
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 89.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 100
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %

110 : 4 , 0 , 6 , 0 , 0 , 100...3.64 , 0.00 , 5.45 , 0.00 , 0.00 , 90.91 = 10 : 9.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09%

Powered By www.thaieducation.net