โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 1 2 5 3 3 89
ร้อยละ 0.97 % 1.94 % 4.85 % 2.91 % 2.91 % 86.41 %
ระดับประถมศึกษา
272
จำนวน(คน) 20 6 38 26 34 148
ร้อยละ 7.35 % 2.21 % 13.97 % 9.56 % 12.50 % 54.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
131
จำนวน(คน) 3 1 17 4 10 96
ร้อยละ 2.29 % 0.76 % 12.98 % 3.05 % 7.63 % 73.28 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 506 คน
จำนวน(คน) 24 9 60 33 47 333
ร้อยละ 4.74 % 1.78 % 11.86 % 6.52 % 9.29 % 65.81 %

375 : 21 , 8 , 43 , 29 , 37 , 237...5.60 , 2.13 , 11.47 , 7.73 , 9.87 , 63.20 = 138 : 36.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 506 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 173 คน คิดเป็นร้อยละ 34.19%

Powered By www.thaieducation.net