โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 1 2 5 3 3 89
ร้อยละ 0.97 % 1.94 % 4.85 % 2.91 % 2.91 % 86.41 %
ระดับประถมศึกษา
272
จำนวน(คน) 13 10 35 23 24 167
ร้อยละ 4.78 % 3.68 % 12.87 % 8.46 % 8.82 % 61.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
131
จำนวน(คน) 3 1 17 4 10 96
ร้อยละ 2.29 % 0.76 % 12.98 % 3.05 % 7.63 % 73.28 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 506 คน
จำนวน(คน) 17 13 57 30 37 352
ร้อยละ 3.36 % 2.57 % 11.26 % 5.93 % 7.31 % 69.57 %

375 : 14 , 12 , 40 , 26 , 27 , 256...3.73 , 3.20 , 10.67 , 6.93 , 7.20 , 68.27 = 119 : 31.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 506 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43%

Powered By www.thaieducation.net