โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 6 3 2 0 0 65
ร้อยละ 7.89 % 3.95 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 85.53 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 12 7 11 3 2 89
ร้อยละ 9.68 % 5.65 % 8.87 % 2.42 % 1.61 % 71.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 18 10 13 3 2 154
ร้อยละ 9.00 % 5.00 % 6.50 % 1.50 % 1.00 % 77.00 %

200 : 18 , 10 , 13 , 3 , 2 , 154...9.00 , 5.00 , 6.50 , 1.50 , 1.00 , 77.00 = 46 : 23.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00%

Powered By www.thaieducation.net