โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 71
ร้อยละ 3.90 % 1.30 % 2.60 % 0.00 % 0.00 % 92.21 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 17 13 14 0 8 66
ร้อยละ 14.41 % 11.02 % 11.86 % 0.00 % 6.78 % 55.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 20 14 16 0 8 137
ร้อยละ 10.26 % 7.18 % 8.21 % 0.00 % 4.10 % 70.26 %

195 : 20 , 14 , 16 , 0 , 8 , 137...10.26 , 7.18 , 8.21 , 0.00 , 4.10 , 70.26 = 58 : 29.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.74%

Powered By www.thaieducation.net