โรงเรียนวัดสามควายเผือก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 7 7 3 0 0 86
ร้อยละ 6.80 % 6.80 % 2.91 % 0.00 % 0.00 % 83.50 %
ระดับประถมศึกษา
352
จำนวน(คน) 55 35 67 0 0 195
ร้อยละ 15.63 % 9.94 % 19.03 % 0.00 % 0.00 % 55.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 455 คน
จำนวน(คน) 62 42 70 0 0 281
ร้อยละ 13.63 % 9.23 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 61.76 %

455 : 62 , 42 , 70 , 0 , 0 , 281...13.63 , 9.23 , 15.38 , 0.00 , 0.00 , 61.76 = 174 : 38.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 455 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 174 คน คิดเป็นร้อยละ 38.24%

Powered By www.thaieducation.net