โรงเรียนวัดสามควายเผือก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 7 6 2 0 0 89
ร้อยละ 6.73 % 5.77 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 85.58 %
ระดับประถมศึกษา
351
จำนวน(คน) 54 42 67 0 0 188
ร้อยละ 15.38 % 11.97 % 19.09 % 0.00 % 0.00 % 53.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 455 คน
จำนวน(คน) 61 48 69 0 0 277
ร้อยละ 13.41 % 10.55 % 15.16 % 0.00 % 0.00 % 60.88 %

455 : 61 , 48 , 69 , 0 , 0 , 277...13.41 , 10.55 , 15.16 , 0.00 , 0.00 , 60.88 = 178 : 39.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 455 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 178 คน คิดเป็นร้อยละ 39.12%

Powered By www.thaieducation.net