โรงเรียนวัดสามควายเผือก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 7 6 2 0 0 89
ร้อยละ 6.73 % 5.77 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 85.58 %
ระดับประถมศึกษา
348
จำนวน(คน) 55 35 64 0 0 194
ร้อยละ 15.80 % 10.06 % 18.39 % 0.00 % 0.00 % 55.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 452 คน
จำนวน(คน) 62 41 66 0 0 283
ร้อยละ 13.72 % 9.07 % 14.60 % 0.00 % 0.00 % 62.61 %

452 : 62 , 41 , 66 , 0 , 0 , 283...13.72 , 9.07 , 14.60 , 0.00 , 0.00 , 62.61 = 169 : 37.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 452 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 37.39%

Powered By www.thaieducation.net