โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 1 7 1 0 33
ร้อยละ 8.70 % 2.17 % 15.22 % 2.17 % 0.00 % 71.74 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 76
ร้อยละ 6.74 % 0.00 % 7.87 % 0.00 % 0.00 % 85.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 10 1 14 1 0 109
ร้อยละ 7.41 % 0.74 % 10.37 % 0.74 % 0.00 % 80.74 %

135 : 10 , 1 , 14 , 1 , 0 , 109...7.41 , 0.74 , 10.37 , 0.74 , 0.00 , 80.74 = 26 : 19.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.26%

Powered By www.thaieducation.net