โรงเรียนวัดสระกะเทียม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 72
ร้อยละ 2.41 % 0.00 % 10.84 % 0.00 % 0.00 % 86.75 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 10 0 36 0 0 170
ร้อยละ 4.63 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 78.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 12 0 45 0 0 242
ร้อยละ 4.01 % 0.00 % 15.05 % 0.00 % 0.00 % 80.94 %

299 : 12 , 0 , 45 , 0 , 0 , 242...4.01 , 0.00 , 15.05 , 0.00 , 0.00 , 80.94 = 57 : 19.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.06%

Powered By www.thaieducation.net