โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 2 2 3 0 30
ร้อยละ 2.63 % 5.26 % 5.26 % 7.89 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 3 1 6 2 1 44
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 10.53 % 3.51 % 1.75 % 77.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 4 3 8 5 1 74
ร้อยละ 4.21 % 3.16 % 8.42 % 5.26 % 1.05 % 77.89 %

95 : 4 , 3 , 8 , 5 , 1 , 74...4.21 , 3.16 , 8.42 , 5.26 , 1.05 , 77.89 = 21 : 22.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.11%

Powered By www.thaieducation.net