โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 7 0 5 0 0 86
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 5.10 % 0.00 % 0.00 % 87.76 %
ระดับประถมศึกษา
301
จำนวน(คน) 14 6 49 1 1 230
ร้อยละ 4.65 % 1.99 % 16.28 % 0.33 % 0.33 % 76.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 399 คน
จำนวน(คน) 21 6 54 1 1 316
ร้อยละ 5.26 % 1.50 % 13.53 % 0.25 % 0.25 % 79.20 %

399 : 21 , 6 , 54 , 1 , 1 , 316...5.26 , 1.50 , 13.53 , 0.25 , 0.25 , 79.20 = 83 : 20.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 399 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80%

Powered By www.thaieducation.net