โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 21 1 6 0 1 69
ร้อยละ 21.43 % 1.02 % 6.12 % 0.00 % 1.02 % 70.41 %
ระดับประถมศึกษา
300
จำนวน(คน) 21 11 51 3 11 203
ร้อยละ 7.00 % 3.67 % 17.00 % 1.00 % 3.67 % 67.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 398 คน
จำนวน(คน) 42 12 57 3 12 272
ร้อยละ 10.55 % 3.02 % 14.32 % 0.75 % 3.02 % 68.34 %

398 : 42 , 12 , 57 , 3 , 12 , 272...10.55 , 3.02 , 14.32 , 0.75 , 3.02 , 68.34 = 126 : 31.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 398 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.66%

Powered By www.thaieducation.net