โรงเรียนบ้านลำพยา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 6 0 1 0 0 30
ร้อยละ 16.22 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 20 0 6 0 0 59
ร้อยละ 23.53 % 0.00 % 7.06 % 0.00 % 0.00 % 69.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 26 0 7 0 0 89
ร้อยละ 21.31 % 0.00 % 5.74 % 0.00 % 0.00 % 72.95 %

122 : 26 , 0 , 7 , 0 , 0 , 89...21.31 , 0.00 , 5.74 , 0.00 , 0.00 , 72.95 = 33 : 27.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.05%

Powered By www.thaieducation.net