โรงเรียนบ้านลำพยา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 6 0 1 0 0 31
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 22 0 12 0 0 52
ร้อยละ 25.58 % 0.00 % 13.95 % 0.00 % 0.00 % 60.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 28 0 13 0 0 83
ร้อยละ 22.58 % 0.00 % 10.48 % 0.00 % 0.00 % 66.94 %

124 : 28 , 0 , 13 , 0 , 0 , 83...22.58 , 0.00 , 10.48 , 0.00 , 0.00 , 66.94 = 41 : 33.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 33.06%

Powered By www.thaieducation.net