โรงเรียนวัดพะเนียงแตก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 2 9 6 3 1 27
ร้อยละ 4.17 % 18.75 % 12.50 % 6.25 % 2.08 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 22 6 44 13 0 90
ร้อยละ 12.57 % 3.43 % 25.14 % 7.43 % 0.00 % 51.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 24 15 50 16 1 117
ร้อยละ 10.76 % 6.73 % 22.42 % 7.17 % 0.45 % 52.47 %

223 : 24 , 15 , 50 , 16 , 1 , 117...10.76 , 6.73 , 22.42 , 7.17 , 0.45 , 52.47 = 106 : 47.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 47.53%

Powered By www.thaieducation.net