โรงเรียนวัดพะเนียงแตก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 6 1 5 0 0 36
ร้อยละ 12.50 % 2.08 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 7 3 37 0 0 131
ร้อยละ 3.93 % 1.69 % 20.79 % 0.00 % 0.00 % 73.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 13 4 42 0 0 167
ร้อยละ 5.75 % 1.77 % 18.58 % 0.00 % 0.00 % 73.89 %

226 : 13 , 4 , 42 , 0 , 0 , 167...5.75 , 1.77 , 18.58 , 0.00 , 0.00 , 73.89 = 59 : 26.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 26.11%

Powered By www.thaieducation.net