โรงเรียนวัดพะเนียงแตก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 6 1 6 0 0 36
ร้อยละ 12.24 % 2.04 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 73.47 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 9 6 31 0 0 132
ร้อยละ 5.06 % 3.37 % 17.42 % 0.00 % 0.00 % 74.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 15 7 37 0 0 168
ร้อยละ 6.61 % 3.08 % 16.30 % 0.00 % 0.00 % 74.01 %

227 : 15 , 7 , 37 , 0 , 0 , 168...6.61 , 3.08 , 16.30 , 0.00 , 0.00 , 74.01 = 59 : 25.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 25.99%

Powered By www.thaieducation.net