โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 5 5 2 2 2 33
ร้อยละ 10.20 % 10.20 % 4.08 % 4.08 % 4.08 % 67.35 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 3 3 4 1 2 35
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 8.33 % 2.08 % 4.17 % 72.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 8 8 6 3 4 68
ร้อยละ 8.25 % 8.25 % 6.19 % 3.09 % 4.12 % 70.10 %

97 : 8 , 8 , 6 , 3 , 4 , 68...8.25 , 8.25 , 6.19 , 3.09 , 4.12 , 70.10 = 29 : 29.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.90%

Powered By www.thaieducation.net