โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 5 2 2 0 35
ร้อยละ 8.33 % 10.42 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 72.92 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 5 3 6 1 0 31
ร้อยละ 10.87 % 6.52 % 13.04 % 2.17 % 0.00 % 67.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 9 8 8 3 0 66
ร้อยละ 9.57 % 8.51 % 8.51 % 3.19 % 0.00 % 70.21 %

94 : 9 , 8 , 8 , 3 , 0 , 66...9.57 , 8.51 , 8.51 , 3.19 , 0.00 , 70.21 = 28 : 29.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 29.79%

Powered By www.thaieducation.net