โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 5 6 2 2 0 34
ร้อยละ 10.20 % 12.24 % 4.08 % 4.08 % 0.00 % 69.39 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 5 3 6 1 0 31
ร้อยละ 10.87 % 6.52 % 13.04 % 2.17 % 0.00 % 67.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 10 9 8 3 0 65
ร้อยละ 10.53 % 9.47 % 8.42 % 3.16 % 0.00 % 68.42 %

95 : 10 , 9 , 8 , 3 , 0 , 65...10.53 , 9.47 , 8.42 , 3.16 , 0.00 , 68.42 = 30 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58%

Powered By www.thaieducation.net