โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 10 4 4 0 0 52
ร้อยละ 14.29 % 5.71 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
260
จำนวน(คน) 14 16 11 0 0 219
ร้อยละ 5.38 % 6.15 % 4.23 % 0.00 % 0.00 % 84.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 330 คน
จำนวน(คน) 24 20 15 0 0 271
ร้อยละ 7.27 % 6.06 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 82.12 %

330 : 24 , 20 , 15 , 0 , 0 , 271...7.27 , 6.06 , 4.55 , 0.00 , 0.00 , 82.12 = 59 : 17.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 17.88%

Powered By www.thaieducation.net