โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 12 5 5 0 0 54
ร้อยละ 15.79 % 6.58 % 6.58 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
261
จำนวน(คน) 13 19 16 0 0 213
ร้อยละ 4.98 % 7.28 % 6.13 % 0.00 % 0.00 % 81.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 337 คน
จำนวน(คน) 25 24 21 0 0 267
ร้อยละ 7.42 % 7.12 % 6.23 % 0.00 % 0.00 % 79.23 %

337 : 25 , 24 , 21 , 0 , 0 , 267...7.42 , 7.12 , 6.23 , 0.00 , 0.00 , 79.23 = 70 : 20.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 337 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 20.77%

Powered By www.thaieducation.net