โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
141
จำนวน(คน) 6 11 5 8 7 104
ร้อยละ 4.26 % 7.80 % 3.55 % 5.67 % 4.96 % 73.76 %
ระดับประถมศึกษา
419
จำนวน(คน) 18 13 60 7 0 321
ร้อยละ 4.30 % 3.10 % 14.32 % 1.67 % 0.00 % 76.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 560 คน
จำนวน(คน) 24 24 65 15 7 425
ร้อยละ 4.29 % 4.29 % 11.61 % 2.68 % 1.25 % 75.89 %

560 : 24 , 24 , 65 , 15 , 7 , 425...4.29 , 4.29 , 11.61 , 2.68 , 1.25 , 75.89 = 135 : 24.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 560 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 24.11%

Powered By www.thaieducation.net