โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 9 1 13 0 0 63
ร้อยละ 10.47 % 1.16 % 15.12 % 0.00 % 0.00 % 73.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 3 1 21 0 0 45
ร้อยละ 4.29 % 1.43 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 12 2 40 0 0 117
ร้อยละ 7.02 % 1.17 % 23.39 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %

101 : 9 , 1 , 19 , 0 , 0 , 72...8.91 , 0.99 , 18.81 , 0.00 , 0.00 , 71.29 = 29 : 28.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58%

Powered By www.thaieducation.net