โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 4 2 0 0 9
ร้อยละ 6.25 % 25.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 7 2 13 0 0 62
ร้อยละ 8.33 % 2.38 % 15.48 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 2 1 20 0 0 49
ร้อยละ 2.78 % 1.39 % 27.78 % 0.00 % 0.00 % 68.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 10 7 35 0 0 120
ร้อยละ 5.81 % 4.07 % 20.35 % 0.00 % 0.00 % 69.77 %

100 : 8 , 6 , 15 , 0 , 0 , 71...8.00 , 6.00 , 15.00 , 0.00 , 0.00 , 71.00 = 29 : 29.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23%

Powered By www.thaieducation.net