โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 4 2 0 0 8
ร้อยละ 6.67 % 26.67 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 7 2 13 0 0 61
ร้อยละ 8.43 % 2.41 % 15.66 % 0.00 % 0.00 % 73.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 2 1 21 0 0 50
ร้อยละ 2.70 % 1.35 % 28.38 % 0.00 % 0.00 % 67.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 10 7 36 0 0 119
ร้อยละ 5.81 % 4.07 % 20.93 % 0.00 % 0.00 % 69.19 %

98 : 8 , 6 , 15 , 0 , 0 , 69...8.16 , 6.12 , 15.31 , 0.00 , 0.00 , 70.41 = 29 : 29.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.81%

Powered By www.thaieducation.net