โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
194
จำนวน(คน) 6 8 7 3 3 167
ร้อยละ 3.09 % 4.12 % 3.61 % 1.55 % 1.55 % 86.08 %
ระดับประถมศึกษา
677
จำนวน(คน) 15 11 112 7 18 514
ร้อยละ 2.22 % 1.62 % 16.54 % 1.03 % 2.66 % 75.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 871 คน
จำนวน(คน) 21 19 119 10 21 681
ร้อยละ 2.41 % 2.18 % 13.66 % 1.15 % 2.41 % 78.19 %

871 : 21 , 19 , 119 , 10 , 21 , 681...2.41 , 2.18 , 13.66 , 1.15 , 2.41 , 78.19 = 190 : 21.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 871 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 190 คน คิดเป็นร้อยละ 21.81%

Powered By www.thaieducation.net