โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
185
จำนวน(คน) 5 7 6 2 2 163
ร้อยละ 2.70 % 3.78 % 3.24 % 1.08 % 1.08 % 88.11 %
ระดับประถมศึกษา
680
จำนวน(คน) 16 12 113 7 18 514
ร้อยละ 2.35 % 1.76 % 16.62 % 1.03 % 2.65 % 75.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 865 คน
จำนวน(คน) 21 19 119 9 20 677
ร้อยละ 2.43 % 2.20 % 13.76 % 1.04 % 2.31 % 78.27 %

865 : 21 , 19 , 119 , 9 , 20 , 677...2.43 , 2.20 , 13.76 , 1.04 , 2.31 , 78.27 = 188 : 21.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 865 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 188 คน คิดเป็นร้อยละ 21.73%

Powered By www.thaieducation.net