โรงเรียนอนุบาลนครปฐม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
722
จำนวน(คน) 42 34 84 4 0 558
ร้อยละ 5.82 % 4.71 % 11.63 % 0.55 % 0.00 % 77.29 %
ระดับประถมศึกษา
2160
จำนวน(คน) 80 40 371 4 0 1665
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 17.18 % 0.19 % 0.00 % 77.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2882 คน
จำนวน(คน) 122 74 455 8 0 2223
ร้อยละ 4.23 % 2.57 % 15.79 % 0.28 % 0.00 % 77.13 %

2882 : 122 , 74 , 455 , 8 , 0 , 2223...4.23 , 2.57 , 15.79 , 0.28 , 0.00 , 77.13 = 659 : 22.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2882 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 659 คน คิดเป็นร้อยละ 22.87%

Powered By www.thaieducation.net