โรงเรียนอนุบาลนครปฐม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
718
จำนวน(คน) 25 49 34 29 40 541
ร้อยละ 3.48 % 6.82 % 4.74 % 4.04 % 5.57 % 75.35 %
ระดับประถมศึกษา
2168
จำนวน(คน) 52 97 251 77 176 1515
ร้อยละ 2.40 % 4.47 % 11.58 % 3.55 % 8.12 % 69.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2886 คน
จำนวน(คน) 77 146 285 106 216 2056
ร้อยละ 2.67 % 5.06 % 9.88 % 3.67 % 7.48 % 71.24 %

2886 : 77 , 146 , 285 , 106 , 216 , 2056...2.67 , 5.06 , 9.88 , 3.67 , 7.48 , 71.24 = 830 : 28.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2886 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 830 คน คิดเป็นร้อยละ 28.76%

Powered By www.thaieducation.net