โรงเรียนอนุบาลนครปฐม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
719
จำนวน(คน) 28 55 35 38 41 522
ร้อยละ 3.89 % 7.65 % 4.87 % 5.29 % 5.70 % 72.60 %
ระดับประถมศึกษา
2169
จำนวน(คน) 57 105 262 81 183 1481
ร้อยละ 2.63 % 4.84 % 12.08 % 3.73 % 8.44 % 68.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2888 คน
จำนวน(คน) 85 160 297 119 224 2003
ร้อยละ 2.94 % 5.54 % 10.28 % 4.12 % 7.76 % 69.36 %

2888 : 85 , 160 , 297 , 119 , 224 , 2003...2.94 , 5.54 , 10.28 , 4.12 , 7.76 , 69.36 = 885 : 30.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2888 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 885 คน คิดเป็นร้อยละ 30.64%

Powered By www.thaieducation.net