โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
364
จำนวน(คน) 64 42 0 106 0 152
ร้อยละ 17.58 % 11.54 % 0.00 % 29.12 % 0.00 % 41.76 %
ระดับประถมศึกษา
2072
จำนวน(คน) 114 96 0 210 0 1652
ร้อยละ 5.50 % 4.63 % 0.00 % 10.14 % 0.00 % 79.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2436 คน
จำนวน(คน) 178 138 0 316 0 1804
ร้อยละ 7.31 % 5.67 % 0.00 % 12.97 % 0.00 % 74.06 %

2436 : 178 , 138 , 0 , 316 , 0 , 1804...7.31 , 5.67 , 0.00 , 12.97 , 0.00 , 74.06 = 632 : 25.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2436 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 632 คน คิดเป็นร้อยละ 25.94%

Powered By www.thaieducation.net