โรงเรียนบ้านคอวัง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 6 8 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 42.86 % 57.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
29
จำนวน(คน) 3 10 2 4 5 5
ร้อยละ 10.34 % 34.48 % 6.90 % 13.79 % 17.24 % 17.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 3 16 10 4 5 5
ร้อยละ 6.98 % 37.21 % 23.26 % 9.30 % 11.63 % 11.63 %

43 : 3 , 16 , 10 , 4 , 5 , 5...6.98 , 37.21 , 23.26 , 9.30 , 11.63 , 11.63 = 38 : 88.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 88.37%

Powered By www.thaieducation.net