โรงเรียนบ้านหนองกะโดน (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 13 3 0 2 0 47
ร้อยละ 20.00 % 4.62 % 0.00 % 3.08 % 0.00 % 72.31 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 3 4 11 3 2 108
ร้อยละ 2.29 % 3.05 % 8.40 % 2.29 % 1.53 % 82.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 3 1 14 1 4 44
ร้อยละ 4.48 % 1.49 % 20.90 % 1.49 % 5.97 % 65.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 19 8 25 6 6 199
ร้อยละ 7.22 % 3.04 % 9.51 % 2.28 % 2.28 % 75.67 %

196 : 16 , 7 , 11 , 5 , 2 , 155...8.16 , 3.57 , 5.61 , 2.55 , 1.02 , 79.08 = 41 : 20.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 24.33%

Powered By www.thaieducation.net