โรงเรียนบ้านหนองกะโดน (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 13 3 0 4 1 42
ร้อยละ 20.63 % 4.76 % 0.00 % 6.35 % 1.59 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 5 4 12 6 5 101
ร้อยละ 3.76 % 3.01 % 9.02 % 4.51 % 3.76 % 75.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 3 1 14 1 2 46
ร้อยละ 4.48 % 1.49 % 20.90 % 1.49 % 2.99 % 68.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 21 8 26 11 8 189
ร้อยละ 7.98 % 3.04 % 9.89 % 4.18 % 3.04 % 71.86 %

196 : 18 , 7 , 12 , 10 , 6 , 143...9.18 , 3.57 , 6.12 , 5.10 , 3.06 , 72.96 = 53 : 27.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 28.14%

Powered By www.thaieducation.net