โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 74
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับประถมศึกษา
246
จำนวน(คน) 7 6 38 1 4 190
ร้อยละ 2.85 % 2.44 % 15.45 % 0.41 % 1.63 % 77.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 324 คน
จำนวน(คน) 9 8 38 1 4 264
ร้อยละ 2.78 % 2.47 % 11.73 % 0.31 % 1.23 % 81.48 %

324 : 9 , 8 , 38 , 1 , 4 , 264...2.78 , 2.47 , 11.73 , 0.31 , 1.23 , 81.48 = 60 : 18.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 324 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52%

Powered By www.thaieducation.net