โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 0 1 3 0 40
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 2.08 % 6.25 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 19 5 27 18 18 118
ร้อยละ 9.27 % 2.44 % 13.17 % 8.78 % 8.78 % 57.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 23 5 28 21 18 158
ร้อยละ 9.09 % 1.98 % 11.07 % 8.30 % 7.11 % 62.45 %

253 : 23 , 5 , 28 , 21 , 18 , 158...9.09 , 1.98 , 11.07 , 8.30 , 7.11 , 62.45 = 95 : 37.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 37.55%

Powered By www.thaieducation.net