โรงเรียนบ้านนาสร้าง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 14
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 9 0 10 0 0 47
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 71.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 12 0 14 0 0 61
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 16.09 % 0.00 % 0.00 % 70.11 %

87 : 12 , 0 , 14 , 0 , 0 , 61...13.79 , 0.00 , 16.09 , 0.00 , 0.00 , 70.11 = 26 : 29.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.89%

Powered By www.thaieducation.net