โรงเรียนวัดธรรมศาลา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
166
จำนวน(คน) 1 1 2 0 2 160
ร้อยละ 0.60 % 0.60 % 1.20 % 0.00 % 1.20 % 96.39 %
ระดับประถมศึกษา
405
จำนวน(คน) 0 0 4 1 4 396
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.99 % 0.25 % 0.99 % 97.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
198
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 194
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.01 % 0.00 % 1.01 % 97.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 769 คน
จำนวน(คน) 1 1 8 1 8 750
ร้อยละ 0.13 % 0.13 % 1.04 % 0.13 % 1.04 % 97.53 %

571 : 1 , 1 , 6 , 1 , 6 , 556...0.18 , 0.18 , 1.05 , 0.18 , 1.05 , 97.37 = 15 : 2.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 769 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47%

Powered By www.thaieducation.net