โรงเรียนวัดธรรมศาลา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
166
จำนวน(คน) 5 1 2 1 1 156
ร้อยละ 3.01 % 0.60 % 1.20 % 0.60 % 0.60 % 93.98 %
ระดับประถมศึกษา
405
จำนวน(คน) 3 2 5 1 1 393
ร้อยละ 0.74 % 0.49 % 1.23 % 0.25 % 0.25 % 97.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
200
จำนวน(คน) 1 1 6 1 4 187
ร้อยละ 0.50 % 0.50 % 3.00 % 0.50 % 2.00 % 93.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 771 คน
จำนวน(คน) 9 4 13 3 6 736
ร้อยละ 1.17 % 0.52 % 1.69 % 0.39 % 0.78 % 95.46 %

571 : 8 , 3 , 7 , 2 , 2 , 549...1.40 , 0.53 , 1.23 , 0.35 , 0.35 , 96.15 = 22 : 3.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 771 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54%

Powered By www.thaieducation.net