โรงเรียนวัดทุ่งรี (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 9 0 2 1 0 21
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 1 13 3 0 73
ร้อยละ 2.17 % 1.09 % 14.13 % 3.26 % 0.00 % 79.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 11 1 15 4 0 94
ร้อยละ 8.80 % 0.80 % 12.00 % 3.20 % 0.00 % 75.20 %

125 : 11 , 1 , 15 , 4 , 0 , 94...8.80 , 0.80 , 12.00 , 3.20 , 0.00 , 75.20 = 31 : 24.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80%

Powered By www.thaieducation.net