โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 1 2 3 1 42
ร้อยละ 5.77 % 1.92 % 3.85 % 5.77 % 1.92 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 10 2 38 2 11 156
ร้อยละ 4.57 % 0.91 % 17.35 % 0.91 % 5.02 % 71.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 13 3 40 5 12 198
ร้อยละ 4.80 % 1.11 % 14.76 % 1.85 % 4.43 % 73.06 %

271 : 13 , 3 , 40 , 5 , 12 , 198...4.80 , 1.11 , 14.76 , 1.85 , 4.43 , 73.06 = 73 : 26.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 26.94%

Powered By www.thaieducation.net