โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.92 % 1.92 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 7 2 16 9 9 177
ร้อยละ 3.18 % 0.91 % 7.27 % 4.09 % 4.09 % 80.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 7 2 17 10 9 227
ร้อยละ 2.57 % 0.74 % 6.25 % 3.68 % 3.31 % 83.46 %

272 : 7 , 2 , 17 , 10 , 9 , 227...2.57 , 0.74 , 6.25 , 3.68 , 3.31 , 83.46 = 45 : 16.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54%

Powered By www.thaieducation.net