โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 1.92 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
221
จำนวน(คน) 11 9 14 8 13 166
ร้อยละ 4.98 % 4.07 % 6.33 % 3.62 % 5.88 % 75.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 11 10 15 8 13 216
ร้อยละ 4.03 % 3.66 % 5.49 % 2.93 % 4.76 % 79.12 %

273 : 11 , 10 , 15 , 8 , 13 , 216...4.03 , 3.66 , 5.49 , 2.93 , 4.76 , 79.12 = 57 : 20.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.88%

Powered By www.thaieducation.net