โรงเรียนวัดทัพหลวง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 2 2 1 2 6 58
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 1.41 % 2.82 % 8.45 % 81.69 %
ระดับประถมศึกษา
243
จำนวน(คน) 22 5 24 10 14 168
ร้อยละ 9.05 % 2.06 % 9.88 % 4.12 % 5.76 % 69.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 6 2 17 5 2 50
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 20.73 % 6.10 % 2.44 % 60.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 30 9 42 17 22 276
ร้อยละ 7.58 % 2.27 % 10.61 % 4.29 % 5.56 % 69.70 %

314 : 24 , 7 , 25 , 12 , 20 , 226...7.64 , 2.23 , 7.96 , 3.82 , 6.37 , 71.97 = 88 : 28.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30%

Powered By www.thaieducation.net