โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
188
จำนวน(คน) 12 11 19 0 0 146
ร้อยละ 6.38 % 5.85 % 10.11 % 0.00 % 0.00 % 77.66 %
ระดับประถมศึกษา
423
จำนวน(คน) 30 27 60 0 0 306
ร้อยละ 7.09 % 6.38 % 14.18 % 0.00 % 0.00 % 72.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
171
จำนวน(คน) 10 9 16 0 0 136
ร้อยละ 5.85 % 5.26 % 9.36 % 0.00 % 0.00 % 79.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 782 คน
จำนวน(คน) 52 47 95 0 0 588
ร้อยละ 6.65 % 6.01 % 12.15 % 0.00 % 0.00 % 75.19 %

611 : 42 , 38 , 79 , 0 , 0 , 452...6.87 , 6.22 , 12.93 , 0.00 , 0.00 , 73.98 = 159 : 26.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 782 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 194 คน คิดเป็นร้อยละ 24.81%

Powered By www.thaieducation.net