โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
187
จำนวน(คน) 16 11 0 5 8 147
ร้อยละ 8.56 % 5.88 % 0.00 % 2.67 % 4.28 % 78.61 %
ระดับประถมศึกษา
421
จำนวน(คน) 27 59 0 24 24 287
ร้อยละ 6.41 % 14.01 % 0.00 % 5.70 % 5.70 % 68.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
181
จำนวน(คน) 10 16 0 8 0 147
ร้อยละ 5.52 % 8.84 % 0.00 % 4.42 % 0.00 % 81.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 789 คน
จำนวน(คน) 53 86 0 37 32 581
ร้อยละ 6.72 % 10.90 % 0.00 % 4.69 % 4.06 % 73.64 %

608 : 43 , 70 , 0 , 29 , 32 , 434...7.07 , 11.51 , 0.00 , 4.77 , 5.26 , 71.38 = 174 : 28.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 789 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 208 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36%

Powered By www.thaieducation.net